نام و نام خانوادگی :     مهیار خراباتی
رشته تحصیلی     :      پژوهش هنر