معاونت دانشکده

مشخصات فردی :

  • نام و نام خانوادگی :     مهیار خراباتی

  • رشته تحصیلی     :      پژوهش هنر 

  • ایمیل                  :       Mah.khrabati@iauctb.ac.ir  

 

 

   سوابق اجرایی:

·         مدیر گروه عکاسی دانشکده هنر ومعماری 1385-1382

·         رئیس دانشکده هنرومعماری 1386-1385

·         عضو شورای پژوهش فرهنگستان هنر 1385

·         داور جشنواره های داخل وخارج از کشور           

 
 

دانلود رزومه