معاونت دانشکده

 • نام و نام خانوادگی :     مهیار خراباتی

 • رشته تحصیلی     :      پژوهش هنر 

 • ایمیل                  :       Mah.khrabati@iauctb.ac.ir  

 

 

 •    سوابق اجرایی:

  ·         مدیر گروه عکاسی دانشکده هنر ومعماری 1385-1382

  ·         رئیس دانشکده هنرومعماری 1386-1385

  ·         عضو شورای پژوهش فرهنگستان هنر 1385

  ·         داور جشنواره های داخل وخارج از کشور