روسا و معاونین پیشین

اسامی روسای محترم دانشکده به ترتیب در حال حاضر تا ابتدای تاسیس : 

 

1-دکتر عبدالرضا مظاهری

2- دکتر عبدالحسین مختاباد 

3- ناصر باباشاهی

4- مهیار خراباتی

5- امیر کاووس بالازاده

6- علی هومن

7-دکتر محمد رضا نصیر سلامی

8- دکتر فردوس حاجیان

9- علی هومن 

10- ناصر باباشاهی

11- پور مرادیان 

12-محمد علی شاکری

13- محمد تقی سحابی