روسا و معاونین پیشین

اسامی روسای محترم دانشکده به ترتیب در حال حاضر تا ابتدای تاسیس : 

 

1-دکتر محمد علی خبری 

2-دکتر عبدالرضا مظاهری

3- دکتر عبدالحسین مختاباد 

4- ناصر باباشاهی

5- مهیار خراباتی

6- امیر کاووس بالازاده

7- علی هومن

8-دکتر محمد رضا نصیر سلامی

9- دکتر فردوس حاجیان

10- علی هومن 

11- ناصر باباشاهی

12- پور مرادیان 

13-محمد علی شاکری

14- محمد تقی سحابی