رشته گرایشها

رشته گرایشهای دانشکده هنر و معماری

عنوان رشته

تعداد دانشجویان فعال

تعداداعضاء هیات علمی و مدعو

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

هیات علمی

مدعو

ارتباط تصویری

671

311

ــ

17

29

تصویر سازی

ــ

265

ــ

طراحی صنعتی

630

181

ــ

8

28

عکاسی

386

ــ

ــ

7

13

مهندسی معماری

1076

347

39

33

69

موسیقی

169

ــ

ــ

3

47

توازندگی سازهای جهانی

ــ

35

ــ

نقاشی

542

315

ــ

27

38

نمایش –ادبیات نمایشی

266

176

ــ

14

29

نمایش –بازیگری

470

ــ

ــ

نمایش –صفحه آرایی

204

ــ

ــ

نمایش –کارگردانی

444

141

ــ

پژوهش هنر

ــ

338

ــ

4

0

فلسفه هنر

ــ

ــ

13

4

0

 

 

حوزه آموزش :  سرکار خانم حمیرا محمودی ( کارشناسی ارشد الهیات )

 

حوزه پژوهش : سرکار خانم پرناز گودرز پروری  ( دکتری رشته پژوهش هنر  )

 1 -لابراتوار عکاسی                            

 (1 لابراتوار رنگی – 2 لابراتوار سیاه و سفید – 3 آتلیه – 1 اتاق ظهور – 2 اتاق نورپردازی)- سایت عکاسی دیجیتال

2- پلاتوی نمایش 9 سالن ، خانه کوچک نمایش

3- کارگاه موسیقی (5 کارگاه تمرین سازهای مختلف)

4-  کارگاههای چوب،  حجم،  پلاستیک،  مرمت آثار ، کارگاه مصالح  ساخت ،متالوگرافی،   چاپ دستی نقاشی دیواری، سیلک،  فلز)- مدل سازی – آزمایشگاه مرمت

5_  تعداد سایتهای کامپیوتری دانشکده =7سایت و مجهز به 83 دستگاه کامپیوتر و 6لب تاب  و اینتر نت وایرلس در هر سه ساختمان دانشکده