اعضای هیات علمی

جدول اسامی اعضاء هیات علمی گروه ارتباط تصویری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک آکادمیک

1

مجتبی الهیاری

هنرهای تجسمی

Moj.alahyari@iauctb.ac.ir

2

امید ابراهیم

هنرهای تجسمی

Omi.ebrahim@iauctb.ac.ir

3

مینا جلیلی غیاثوند

تصویر سازی

Min.jalali_ghiyasvand@iauctb.ac.ir

4

منصوره حبیبی

تصویر سازی

Man.habibi@iauctb.ac.ir

5

صدرالدین حاج سید جوادی

تاریخ

Sad.hagsayed_javadi@iauctb.ac.ir

6

محمد هادی دانش

تصویر سازی

Moh.danesh@iauctb.ac.ir

7

منوچهر رخشان

تصویر سازی

Man.rakhshan@iauctb.ac.ir

8

وحید شیخیان

نقاشی

Vah.shakhian@iauctb.ac.ir

9

سید اسداله طبیب زاده

تصویر سازی

Say.tabibzadeh@iauctb.ac.ir

10

علیرضا کریم مقدم

ارتباط تصو یری

Ali.karim_moghadam@iauctb.ac.ir

11

بهرام کلهر نیا

ارتباط تصو یری

Bah.kalhorni@iauctb.ac.ir

12

مهر ناز کوکبی

تصویر سازی

Meh.kokabi@iauctb.ac.ir

13

پرناز گودرز پروری

پژوهش هنر

Par.godarzparvari@iauctb.ac.ir

14

نادر موسوی فاطمی

تصویر سازی

Nad.mousavi_fatemi@iauctb.ac.ir

15

حافظ میر آفتابی

ارتباط تصویری

Haf.miraftabi@iauctb.ac.ir

16

پروین هانی طبایی

ارتباط تصویری

Par.hanitabai@iauctb.ac.ir

17

ونوس عابدیان

ارتباط تصویری

Ven.abediyan@iauctb.ac.ir

18

سید مهدی نورانی

ارتباط تصویری

  m.nourani@iauctb.ac.ir