اعضای هیات علمی

اسامی اعضاء هیات علمی گروه پژوهش هنر

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک آکادمیک

1

غلامعلی حاتم

تاریخ هنر اسلامی

Gho.hatam@iauctb.ac.ir

2

محمد رضا شریف زاده

فلسفه هنر

Moh.sharifzadeh@iauctb.ac.ir

3

فاطمه شاهرودی

پژوهش هنر

F.shahroodi@iauctb.ac.ir

4

محمد حسین همافر

پژوهش هنر

Moh.homafar@iauctb.ac.ir