درباره گروه

گروه اموزشی پژوهش هنر 

گروه آموزشی  پژوهش هنر دارای دو  مقطع  دکتری فلسفه هنر  و کارشناسی ارشد پژوهش هنر می باشد :

 

این گرو ه از سال 1384 تاسیس شده ،

تعداد دانشجویان : 338 نفر کارشناسی ارشد  25 نفر دانشجوی دکتری تخصصی  

تعداد استادان : 4 نفر هیات علمی