اعضای هیات علمی

جدول اسامی اعضاء هیات علمی گروه طراحی صنعتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشتهتحصیلی

پست الکترونیک آکادمیک

1

سالومه سروری

طراحی صنعتی

Sal.soruri@iauctb.ac.ir

2

محمد هادی جمالی

طراحی صنعتی

Moh.jamali@iauctb.ac.ir

3

مسعود  محمود خان شیرازی

طراحی صنعتی

Mas.mahmoudkhan_shirazi@iauctb.ac.ir

4

سعید زهری انبوهی

طراحی صنعتی

Sae.zohari@iauctb.ac.ir

5

مهیار صامت حقیقی

طراحی صنعتی

Mah.samet_haghighi@iauctb.ac.ir

6

نیما نورایی

طراحی صنعتی

Nim.norai@iauctb.ac.ir

7

مهرداد نوری

طراحی صنعتی

M.nouri@iauctb.ac.ir

8

افشید ریحانی فرد

طراحی صنعتی

afs.rahanifard@iauctb.ac.ir