مدیر گروه

مدیر گروه موسیقی

 نام و نام خانوادگی

 حسن ریاحی

 

 رشته تحصیلی                  

 موسیقی

 

 پست الکترونیک

 has.riahi@iauctb.ac.ir    

 

 

 

دانلود رزومه