مدیر گروه

مدیر گروه

 نام و نام خانوادگی  حسن ریاحی  
 رشته تحصیلی                    موسیقی  
 پست الکترونیک  has.riahi@iauctb.ac.ir