اعضای هیات علمی

جدول اسامی اعضاء هیات علمی گروه  موسیقی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک آکادمیک

1

دکتر حسن ریاحی

موسیقی

Has.riahi@iauctb.ac.ir

2

دکتر امیر اشرف آریانپور

موزیکو لوژی

Ami.arianpour@iauctb.ac.ir

3

دکتر محمد سریر

اقتصاد - موسیقی

Moh.sarir@iauctb.ac.ir

4

رامین آزاد آور

پژوهش هنر

Ram.azad_avar@iauctb.ac.ir