اعضای هیات علمی

جدول اسامی اعضاء هیات علمی گروه نقاشی                                                                                                                                                  

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک آکادمیک

1

حبیب توحیدی

طراحی (ترکیه)

Hab.tohidi@iauctb.ac.ir

2

نسرین عتیقه چی

نقاشی (ایران)

Nas.atighechi@iauctb.ac.ir

3

منیژه صحی

نقاشی (ایران)

Man.sehi@iauctb.ac.ir

4

محمد رضا فیروزه ای

نقاشی (ایران)

Moh.reza@iauctb.ac.ir

5

پرویز حیدرزاده

نقاشی (ایران)

Par.hadarzadeh@iauctb.ac.ir

6

شادان کیوانی

نقاشی (ایران)

Sad.kavani@iauctb.ac.ir

7

زهرا رسولی

نقاشی (ایران)

Zah.rasouli@iauctb.ac.ir

8

کاترین چرخیان

نقاشی (ایران)

Kat.charkhian@iauctb.ac.ir

9

سیمین د خت کرامتی

نقاشی (ایران)

Sin.keramati@iauctb.ac.ir

10

ماندانا پرنیان

نقاشی (ایران)

Man.parnian@iauctb.ac.ir

11

حسین مراد نژاد

نقاشی (ایران)

Hos.moradnezhad@iauctb.ac.ir

12

الهه مقدمی

نقاشی (ایران)

Ela.moghadami@iauctb.ac.ir

13

علیرضا جدی

نقاشی (ایران)

Ali.jedi@iauctb.ac.ir

14

حمیدرضا اکبری دوست

نقاشی (ایران)

Ham.akbari_dost@iauctb.ac.ir

15

مژگان صادقی نجات

نقاشی (ایران)

Mog.sadeghi_nejat@iauctb.ac.ir

16

محمد رضا معزی

نقاشی (ایران)

Moh.moezi@iauctb.ac.ir

17

مژگان نیک بخت

نقاشی (ایران)

Mog.nikbakht@iauctb.ac.ir

18

ایمان برادران

نقاشی (ایران)

Ima.baradaran@iauctb.ac.ir

19

نسرین میرزابابائی

نقاشی (ایران)

Nas.mirzai@iauctb.ac.ir

20

رامین مهدی نژاد درستی

نقاشی (ایران)

Ram.mehdinegad@iauctb.ac.ir

21

زهرا چیت ساز

ارتباط تصویری (ایران)

Zar.chitsaz@iauctb.ac.ir

22

کاوه نامغ

نقاشی (ایران)

Kav.namegh@iauctb.ac.ir

23

داور یوسفی

نقاشی (ایران)

Dav.yosefi@iauctb.ac.ir

24

فریدون امیدی

نقاشی (ایران)

Fer.omidi@iauctb.ac.ir

25

سالومه حسابی

نقاشی (ایران)

Sal.hesabi@iauctb.ac.ir

26

صدیقه احمدیان

پژوهش هنر (ایران)

Sed.ahmadian@iauctb.ac.ir

27

ناصر اراسته

نقاشی (ایران)

Nas.arasteh@iauctb.ac.ir