اعضای هیات علمی

جدول اسامی اعضاء هیات علمی گروه نمایش

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک آکادمیک

1

دکتر علی پویان

کارگردانی

ali.pouyan@iauctb.ac.ir

2

دکتر فردوس حاجیان

کارگردانی

Fer.hajian@iauctb.ac.ir

3

امیر کاووس بالازاده

زبان باستانی

Ami.balazadeh@iauctb.ac.ir

4

دکتر رحمت امینی

پژوهش هنر

Rah.amini@iauctb.ac.ir

5

ابوالفضل دژاکام

کارگردانی

Abu.dejakam@iauctb.ac.ir

6

نورایر ناظاریان

پژوهش هنر

Nor.nazarian@iauctb.ac.ir

7

فرهاد نارستان طالش

پژوهش هنر

Far.narestan_talesh@iauctb.ac.ir

8

سعید شاپوری

سینما

Sae.shapouri@iauctb.ac.ir

9

میر علیرضا دریابیگی

کارگردانی

Mir.daryabagi@iauctb.ac.ir

10

مهرداد رایانی مخصوص

کارگردانی

Meh.rayani_makhsous@iauctb.ac.ir

11

منیژه محامدی

هنرهای دراماتیک

Man.mohamedi@iauctb.ac.ir

12

کتایون فیض مرندی

کارگردانی

Kat.fayz_marandi@iauctb.ac.ir

13

سیمین امیریان

ادبیات نمایشی

Sim.amirian@iauctb.ac.ir

13

شبنم قلی خانی

کارگردانی

Sha.gholikhani@iauctb.ac.ir