نمایش

دانشجویان کارشناسی ارشد گروه نمایش

نام خانوادگی نام ایمیل آکادمیک
ابوذرجمهري مينو Min.Aboozarjomehri.art@iauctb.ac.ir
اجلي عليرضا Ali.Ajalli.art@iauctb.ac.ir
احمدپور زينب zey.ahmadpour.art@iauctb.ac.ir
اردي زاده قدرت اله gho.ordizadeh.art@iauctb.ac.ir
ارمغان شبنم sha.armaghan.art@iauctb.ac.ir
اساني يزدي امير حسين AMI.ASANIYAZDI.art@iauctb.ac.ir
اسلامي مقداد meg.eslami.art@iauctb.ac.ir
امان پور قرايي حامد Ham.Amanpourgharaei.art@iauctb.ac.ir
اميري ناديا nad.amiri.art@iauctb.ac.ir
امين دهقان ارش ara.amindehghan.art@iauctb.ac.ir
اميني تهراني مريم mar.aminitehrani.art@iauctb.ac.ir
بارگاهي ليلا lei.bargahi.art@iauctb.ac.ir
باقري كاهكش ميثم mey.bagherikahkesh.art@iauctb.ac.ir
باقري ورزنه بهراد Beh.BagheriVarzaneh.art@iauctb.ac.ir
بحرالعلومي شاهرح sha.BAHROLOLUMI.art@iauctb.ac.ir
بهرامي صالح سارا sar.bahramisaleh.art@iauctb.ac.ir
بهزادافشار اميرحسين ami.behzadafshar.art@iauctb.ac.ir
بهشتي اتشگاه رضا rez.beheshtiatashgah.art@iauctb.ac.ir
بياباني بيژن biz.biabani.art@iauctb.ac.ir
پورتقي بالكانلو بهمن bah.pourtaghibalkanlou.art@iauctb.ac.ir
تفضلي محمد Moh.Tafazzoli.art@iauctb.ac.ir
تميمي ندا ned.tamimi.art@iauctb.ac.ir
توسلي كجاني الهه ela.tavasolikejani.art@iauctb.ac.ir
توكلي جعفر Jaf.Tavakoli.art@iauctb.ac.ir
ثابت مرزوقي زهرا zah.sabetmarzoughi.art@iauctb.ac.ir
جعفرزاده نوغاني فاطمه fat.jafarzadehnoghani.art@iauctb.ac.ir
جمشيدي ماسوله ليلا lei.jamshidimasuleh.art@iauctb.ac.ir
چاريي بهنام beh.chareie.art@iauctb.ac.ir
حاتم طهراني امير ami.hatamtehrani.art@iauctb.ac.ir
حاجيان حامد ham.hajiyan.art@iauctb.ac.ir
حبيبيان سلدوزي شيلا shi.habibiansoldouzi.art@iauctb.ac.ir
حسيني سيد محمد جواد sey.hosseini.art@iauctb.ac.ir
خزاعي مينو min.khazaei.art@iauctb.ac.ir
خويي ميثم Mey.Khoei.art@iauctb.ac.ir
دانش علي اكبر ali.danesh.art@iauctb.ac.ir
دهقاني امير ami.dehghani.art@iauctb.ac.ir
دواني امير حسين Ami.Davani.art@iauctb.ac.ir
ديرمينا سجاد saj.deyrmina.art@iauctb.ac.ir
رجب بلوكات سجاد saj.rajabbolukat.art@iauctb.ac.ir
رسولي ايران ira.rasouli.art@iauctb.ac.ir
رشيدصالحي سيدمرتضي sey.rashidsalehi.art@iauctb.ac.ir
رضايي مهدي meh.rezaei.art@iauctb.ac.ir
رضايي شهري افشين afs.rezaee.art@iauctb.ac.ir
رضواني سحر Sah.Rezvani.art@iauctb.ac.ir
رمضانيلر ارزو Are.Ramazanilar.art@iauctb.ac.ir
رهنمائي مسعود Mas.Rahnamaei.art@iauctb.ac.ir
رياضي رامين ram.riazi.art@iauctb.ac.ir
زرين قلم حسين HOS.ZARRINGAHALAM.art@iauctb.ac.ir
زلفي علي ali.zolfi.art@iauctb.ac.ir
سجادي نجف ابادي محمدجواد moh.sajadinajafabadi.art@iauctb.ac.ir
سرپرست شلماني حسين Hos.Sarparastshalmani.art@iauctb.ac.ir
سعيدي عليرضا ali.saeedi.art@iauctb.ac.ir
سليماني اهنگري نعيمه nai.soleymaniahngari.art@iauctb.ac.ir
سليمي راد محمد moh.salimirad.art@iauctb.ac.ir
سليمي مرند طيبه tay.salimimarand.art@iauctb.ac.ir
سهرابي لاله زار lal.sohrabi.art@iauctb.ac.ir
شاه محمدي علي Ali.Shahmohammadi.art@iauctb.ac.ir
شجاع حيدري امير ami.shojaheidari.art@iauctb.ac.ir
شعباني معصومه mas.shabani.art@iauctb.ac.ir
شمس پريسا par.shams.art@iauctb.ac.ir
شهبازي مرتضي Mor.Shahbazi.art@iauctb.ac.ir
شيباني عبدالرضا abd.sheybani.art@iauctb.ac.ir
صالح پور كاميار kam.salehpoor.art@iauctb.ac.ir
صالح نيا عليرضا ali.salehnia.art@iauctb.ac.ir
صالحي نعيم nae.salehi.art@iauctb.ac.ir
صحت الهام elh.sehhat.art@iauctb.ac.ir
صديقي كردي علي اكبر Ali.SedighiKordi.art@iauctb.ac.ir
صيادخواهي مرواريد Mor.Sayadkhahi.art@iauctb.ac.ir
طالب مرتضي Mor.Taleb.art@iauctb.ac.ir
طاهرنژاد سعيد sae.tahernezhad.art@iauctb.ac.ir
ظفرنيا پونه Poo.Zafarnia.art@iauctb.ac.ir
عاج ليلا lei.a.art@iauctb.ac.ir
عامري كيميا kim.ameri.art@iauctb.ac.ir
عباسي امجد علي ali.abbasiamjad.art@iauctb.ac.ir
عباسي فرد بهرام bah.abbasifard.art@iauctb.ac.ir
عرب اسدي محمد moh.arabasadi.art@iauctb.ac.ir
عزيزي اميد omi.azizi.art@iauctb.ac.ir
عسگري علي ali.asgari2.art@iauctb.ac.ir
عسگري عليرضا ali.asgari3.art@iauctb.ac.ir
علوي سيد ميثم sey.alavi.art@iauctb.ac.ir
علي مرادپور محمود mah.alimoradpoor.art@iauctb.ac.ir
علي نژادبرزهنداني داريوش dar.alinejadbarzhendani.art@iauctb.ac.ir
غزلي كامليا Cam.Ghazali.art@iauctb.ac.ir
فاضلي مهشاد mah.fazeli.art@iauctb.ac.ir
فراهاني سارا sar.farahani.art@iauctb.ac.ir
فرمهيني فراهاني حميدرضا ham.farmahinifarahani.art@iauctb.ac.ir
فريدن فاطمه fat.faridan.art@iauctb.ac.ir
قائدرحمت محمدحسين moh.ghaedrahmat.art@iauctb.ac.ir
قاسم زاده عقياني نجمه naj.ghasemzadeaghyani.art@iauctb.ac.ir
قاسمي قوشه گنبدي ليلا Lei.Ghasemi.art@iauctb.ac.ir
قاسمي نژاد سيد ميثم Sey.Ghaseminejad.art@iauctb.ac.ir
قرباني كعبه وفا مرجان MAR.GHORBANIKABEHVAFA.art@iauctb.ac.ir
قناعتي ملكي سهيل soh.ghanaatimaleki.art@iauctb.ac.ir
كچه چيان احمد ahm.KACHECHIAN.art@iauctb.ac.ir
كرمي پرستو Par.Karami.art@iauctb.ac.ir
كريمي سيمين Sim.Karimi.art@iauctb.ac.ir
كشوري پسند غزاله Gha.KeshvariPasand.art@iauctb.ac.ir
گوديني علي اصغر Ali.Goodini.art@iauctb.ac.ir
لرستاني ساعده sae.LORESTANI.art@iauctb.ac.ir
لطيفي خواه مهسا mah.latifikhah.art@iauctb.ac.ir
مجنون فاطمه fat.majnoon.art@iauctb.ac.ir
محسني پور هانيه han.mohsenipour.art@iauctb.ac.ir
محمدي ازغندي سيد حسام الدين sey.mohammadi.art@iauctb.ac.ir
محمدي تاكامي سيد مسعود sey.mohammaditakami.art@iauctb.ac.ir
مدرسي طاهره Tah.modarresi.art@iauctb.ac.ir
مرادي فريبا far.moradi.art@iauctb.ac.ir
مرثضوي سيدحامد sey.mortazavi.art@iauctb.ac.ir
مزرعه خطيري حميدرضا Ham.MazraeKhatiri.art@iauctb.ac.ir
مظفري طناز tan.mozaffari.art@iauctb.ac.ir
معيني دانشمندي وحيد vah.moainidaneshmandi.art@iauctb.ac.ir
منسومي مسعود mas.mansoomi.art@iauctb.ac.ir
منظري توكلي نصيرالدين nas.manzaritavakkoli.art@iauctb.ac.ir
موسايي هدي Hod.Moosaei.art@iauctb.ac.ir
ميرزايي زاده حميد رضا ham.mirzaeezadeh.art@iauctb.ac.ir
ميرزايي نژاد علي رضا ali.mirzaeinejad.art@iauctb.ac.ir
نامور داود dav.namvar.art@iauctb.ac.ir
نريماني مطهره Mot.Narimani.art@iauctb.ac.ir
نظربيگي وحيد Vah.Nazarbeigi.art@iauctb.ac.ir
نوشهري رقيه rog.noshahri.art@iauctb.ac.ir
نيك ابادي ميلاد mil.nikabadi.art@iauctb.ac.ir
نيكورزم سعيد Sae.Nikourazm.art@iauctb.ac.ir
هاشميان كربكندي مهري  meh.hashemiankorbekandi.art@iauctb.ac.ir
وكيلي الهام elh.vakili.art@iauctb.ac.ir
ولاشجردي احمد AHM.VELASHJERDI.art@iauctb.ac.ir
ولايي فريدون Fer.Velayi.art@iauctb.ac.ir
وليزادگان محمدحسين moh.valizadegan.art@iauctb.ac.ir
يحيي پور پويان pou.yahyapour.art@iauctb.ac.ir
يزداني سعيد sae.yazdani.art@iauctb.ac.ir