مجلات

مجلات دانشکده هنر و معماری

فصلنامه هنرسو

 فصلنامه هنرسو

مدیر مسئول: دکتر ویدا نوروز برازجانی

سردبیر: دکتر محمدمنصور فلامکی

مدیر داخلی: منوچهر رخشان

 

برای دیدن مجلات دانشگاه اینجا را کلیک نمائید.