انجمن های علمی

انجمن های علمی دانشکده

انجمن علمی پژوهش هنر- بسیار فعال

انجمن علمی معماری – فعال

انجمن علمی نمایش - فعال

انجمن علمی شهر سازی – فعال

انجمن علمی طراحی صنعتی- فعال

انجمن علمی مرمت – فعال

انجمن علمی موسیقی– فعال

انجمن علمی ارتباط تصویری – دارای مجوز تاسیس

انجمن علمی نقاشی – دارای مجوز تاسیس